REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IMSNAILS.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. ZAMÓWIENIA
 3. WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY
 4. PŁATNOŚCI
 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. REKLAMACJE
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 8. PRAWA AUTORSKIE
 9. ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień oraz sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego imsnails.pl, jak również prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia stosownej umowy za pośrednictwem drogi elektronicznej. Dokonując złożenia zamówienia KUPUJĄCY potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 2. Operatorem sklepu jest Izabela Stelmaszyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. IMS IZABELA STELMASZYK, z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Gołębiej 78, 85-309 Bydgoszcz, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 841-115-53-75, REGON 092284425 zwany poniżej SPRZEDAWCĄ. Pozostałe dane do kontaktu: email: makeup@imsnails.pl, tel.: 52 320 10 00.
 3. KUPUJĄCYM mogą być osoby i jednostki organizacyjne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. SPRZEDAWCA świadczy drogą elektroniczną usługi związane ze składaniem zamówień on-line na oferowane towary i ich realizacją.
 5. Zamówienia w sklepie internetowym można składać za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie
 6. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez KUPUJĄCEGO to:
 • dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa

KUPUJĄCEGO obowiązuje zakaz dostarczania SPRZEDAWCY treści o charakterze bezprawnym. Oferta sklepu internetowego imsnails.pl jest ważna tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.II. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na oferowany towar przyjmowane są na stronie internetowej sklepu poprzez wypełnienie przez KUPUJĄCEGO formularza zamówienia.
 2. W formularzu zamówienia KUPUJĄCY, każdorazowo zobowiązany jest zamieścić następujące dane:

  Imię i nazwisko
  Adres zamieszkania
  Adres do korespondencji
  Adres poczty elektronicznej
  Nr telefonu

 3. KUPUJĄCY może dokonać rejestracji w sklepie wykorzystując odpowiedni odnośnik „Rejestracja” zamieszczony na stronie internetowej sklepu, co pozwala na zalogowanie się i składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu poprzez sieć Internet bądź telefonicznie w dni robocze w godzinach 9.00-18.00
 5. Realizacja zamówień dla których podczas składania zamówienia wybrano opcje płatności: przelew następuje po zaksięgowaniu należności za zamówiony towar na rachunku bankowym SPRZEDAWCY: BZWBK 13/o Bydgoszcz, nr: 50 1500 1360 1213 6006 8447 0000
 6. Po złożeniu zamówienia, KUPUJĄCY otrzyma na swój, podany w zamówieniu adres e-mail, informację z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, w którym SPRZEDAWCA poinformuje KUPUJĄCEGO o wysokości należności za towar, kosztach przesyłki oraz o numerze konta bankowego, na które KUPUJĄCY wpłaca należność.
 7. Umowę pomiędzy KUPUJĄCYM a SPRZEDAWCĄ uważa się za skutecznie zawartą w momencie otrzymania na adres e-mailowy podany przez KUPUJĄCEGO potwierdzenia przyjęcia zamówienia wysłanego przez SPRZEDAWCĘ.
 8. Informacje handlowe, cenniki, opisy towarów umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 9. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z KUPUJĄCYM indywidualnie.
 10. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w formie paragonu, bądź faktury VAT, w zależności od zaznaczonej przez KUPUJĄCEGO opcji.
 11. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć towar bez wad.III. WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY

 1. Wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym SPRZEDAWCY (dotyczy opcji płatności: przelew). W przypadku wyboru płatności za pobraniem, wysyłka jest realizowana w ciągu 24 godzin po złożeniu zamówienia.
 2. Koszty przesyłki pokrywa KUPUJĄCY.
 3. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej "Siódemka" pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Czas dostawy towaru wynosi 3 dni robocze od dnia przekazania przesyłki dostawcy Każdorazowo o kosztach transportu kupujący jest informowany w sposób jasny i wyraźny przed złożeniem zamówienia
 5. KUPUJĄCY ma możliwość odbioru zakupionego towaru osobiście w siedzibie firmy, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze SPRZEDAWCĄ. Aby dokonać odbioru osobistego zamówienia KUPUJĄCY jest zobowiązany zaznaczyć w formularzu zamówienia opcję: odbiór osobisty. Odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy jest bezpłatny.
 6. Dostawy towarów realizowane są tylko i wyłącznie w dni robocze oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.IV. PŁATNOŚCI

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena obowiązująca w momencie złożenia przez KUPUJĄCEGO zamówienia.
 3. Formy płatności akceptowane przez SPRZEDAWCĘ to:
  • przelew na konto - dokonanie przelewu w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy SPRZEDAWCY.
  • gotówka za pobraniem w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki - realizowana przez kuriera przy odbiorze przesyłki.
  • gotówka w kwocie równej wartości zamówienia przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy.
 4. O formie płatności przy składaniu zamówienia decyduje KUPUJĄCY.
 5. Dane SPRZEDAWCY i nr konta do wykonywania przelewów za zamówione towary każdorazowo przesyłane będą KUPUJĄCEMU po skutecznym zakończeniu transakcji w sklepie imsnails.plV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. KUPUJĄCY może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez KUPUJĄCEGO lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli KUPUJĄCY w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu KUPUJĄCY traci prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KUPUJĄCEMU w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), m.in. w odniesieniu do umów, w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Aby odstąpić od umowy, KUPUJĄCY powinien przesłać na adres SPRZEDAWCY pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wg formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r., poz. 827) http://uokik.gov.pl/download.php?id=1224 . O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres SPRZEDAWCY, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: P.P.H.U. IMS IZABELA STELMASZYK, UL. GOŁĘBIA 78, 85-309 BYDGOSZCZ
 4. KUPUJĄCY zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy, ponosi KUPUJĄCY. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, KUPUJĄCY ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.
 5. W przypadku odstąpienia przez KUPUJĄCEGO od umowy SPRZEDAWCA zwróci wszystkie otrzymane od KUPUJĄCEGO płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KUPUJĄCEGO sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez SPRZEDAWCĘ. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez KUPUJĄCEGO dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność on–line lub na konto wskazane przez KUPUJĄCEGO w formularzu odstąpienia od umowy.
 7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do KUPUJĄCYCH nie będących konsumentami.
VI. REKLAMACJE

 1. SPRZEDAWCA odpowiada względem KUPUJĄCEGO za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Towar reklamowany należy odesłać na adres SPRZEDAWCY wraz opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem KUPUJĄCEGO.
 3. KUPUJĄCY może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę KUPUJĄCY może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi SPRZEDAWCA w razie uwzględnienia reklamacji. Sposób odesłania reklamowanego towaru określa SPRZEDAWCA.
 5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez SPRZEDAWCĘ. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do KUPUJĄCEGO wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 6. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec KUPUJĄCYCH niebędących konsumentami. Podmiotom tym SPRZEDAWCA udzieli gwarancji na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.
 7. W przypadku sprzedaży rzeczy używanych odpowiedzialność SPRZEDAWCY wobec KUPUJĄCEGO będącego konsumentem ogranicza się do 1 roku od dnia wydania towaru KUPUJĄCEMU.
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. SPRZEDAWCA chroni dane osobowe KUPUJĄCEGO zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom do tego nieuprawnionym.
 2. Administratorem danych osobowych jest SPRZEDAWCA.
 3. KUPUJĄCEMU przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz uaktualniania, a także prawo do żądania wstrzymania ich wykorzystywania oraz prawo do żądania ich usunięcia.
 4. W razie wykazania przez KUPUJĄCEGO, którego dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.


 5. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja usług wymienionych w ust. I pkt. 3
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usług oferowanych przez SPRZEDAWCĘ.
 7. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi KUPUJĄCY.VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Treść stron internetowych SPRZEDAWCY wymienionych w punkcie I podpunkt 1, chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r", chyba że SPRZEDAWCA wyrazi na to pisemną zgodę.
 2. Nazwy firm, ich znaki towarowe, loga, znajdujące się na stronach sklepu, należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.IX. ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego imsnails.pl jest powszechnie dostępny na stronie imsnails.pl i KUPUJĄCY może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.
 2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia KUPUJĄCY może kontaktować się ze SPRZEDAWCĄ za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: makeup@imsnails.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 52 320 10 00.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
 4. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez KUPUJĄCEGO oraz SPRZEDAWCĘ. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez KUPUJĄCEGO zamówienia.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie wykonywania umowy sprzedaży rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby SPRZEDAWCY. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do umowy zawartej z KUPUJĄCYM będącym konsumentem.
 6. KUPUJĄCY będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).